Obchodní podmínky

Obchodní podmínky karsitagro.cz

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") internetového obchodu karsitagro.cz, provozovatel: Karsit Agro, a.s., Dubenec čp. 34, 544 55, IČ:64829642, (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: www.karsitagro.cz., a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese: www.karsitagro.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy.

2) OBJEDNÁVÁNÍ

Nabízíme Vám možnost nákupu 24 hodin denně přímo z Vašeho domova. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Nejmenší jednotkou hmotnosti, kterou lze objednat je 1 kilogram masa. Zákazník objednávkou vyslovuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na v objednávce uvedené množství masa a je si vědom toho, že maso mu bude dodáno v množství s tolerancí +- 10% hmotnosti u váhy nad 2 kg a s tolerancí +-20% hmotnosti pod 2 kg váhy oproti objednávce. Maso bude samozřejmě naceněno vždy přesně podle jeho skutečné váhy a to s tolerancí 1%. Minimální hodnota objednávky, při vybraném způsobu doručení rozvozem, je 500 Kč.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, termín doručení popř. osobního vyzvednutí na podnikové prodejně v Dubenci(čp. 34) si sami zvolíte před odesláním objednávky a o přibližném čase doručení zboží na Vaši adresu Vás budeme informovat emailem, případně telefonicky nebo formou SMS.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Každou objednávku lze zrušit nebo upravit pouze 4 hodiny po odeslání objednávky e-mailem na adresu: obchodnizastupce@karsitagro.cz. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

5) BALNÉ A DOPRAVNÉ

Balné je zdarma. Objednané zboží Vám dopravíme vždy podle Vámi zvoleného způsobu dopravy. Dopravné je zdarma.

Údaje o čase doručení zboží na Vaši adresu jsou pouze informativní! Vždy závisí na dopravní situaci a hlavně rychlosti předávání zboží zákazníkům před Vámi! Podrobnější informace o doručení zboží budou zákazníkovi upřesněny cca 0,5 -1,5 hod před doručením zboží formou telefonátu nebo sms.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6) ÚHRADA KUPNÍ CENY

Zboží je hrazeno v hotovosti nebo platební kartou při převzetí. V případě, že zákazník objednává maso poprvé a objednávka přesahuje celkovou hodnotu objednávky 2500 Kč, může být ze strany prodávajícího vyžadována zálohová platba ve výši 50% ceny objednávky předem na základě zálohové faktury nebo pro forma faktury.

7) VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

8) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
§ požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
§ požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.11. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.